Boek: De legeszegels van de Nederlandse gemeenten

Gemeentes

Om haar huishoudboekje op orde te krijgen ontvangen de gemeenten inkomsten van met name het rijk. Daarnaast moeten de gemeenten ook eigen inkomsten verwerven. De legesinkomsten zijn één van deze inkomsten. Het boek geeft een beeld van de gemeentelijke legeszegels die in de twintigste eeuw gebruikt zijn bij de verwerving van de legesinkomsten door de gemeenten. Tegen het einde van de twintigste eeuw verminderde het gebruik van deze lokale belastingzegels omdat er andere, modernere methoden ten tonele verschenen.

Voorzijde boek

Zowel de invoering alsook het uit gebruik nemen van de legeszegels is geleidelijk aan gebeurd. Elke gemeente heeft haar eigen afwegingen gemaakt met betrekking tot de invoering van de gemeentelijke legeszegels en de daaruit voortkomende uitvoeringsaspecten. Als een gemeente overging tot het gebruik van deze zegels moest een en ander verder in praktische zin uitgewerkt worden. Dit heeft geleid tot een grote diversiteit ten aanzien van alles wat met deze zegels te maken heeft.

Inhoudsopgave

Desalniettemin zijn er naast grote verschillen soms ook grote overeenkomsten in de productie- en de gebruiksaspecten van deze zegels. Er wordt getracht de algemene lijn met betrekking tot de productie en het gebruik e.d. van deze zegels te behandelen. Verder zijn er een groot aantal afbeeldingen opgenomen in het boek om een en ander te verduidelijken en te illustreren.

In het boek komen enerzijds de achtergronden van deze fiscale zegels aan bod, anderzijds wordt ingegaan op de productietechnische en de gebruiksaspecten van deze zegels. De verschillende gemeentelijke legeszegels worden hierbij ook in een historische context geplaatst. Er wordt onder andere ingegaan op de juridische achtergronden van de zegels, de verordeningen, de drukkerijen die deze zegels drukten, de toegepaste drukprocedés etc.

(Voorbeeldpagina)
(Voorbeeldpagina)
(Voorbeeldpagina)

Het boek geeft weer wat thans bekend is ten aanzien van de gemeentelijke legeszegels. Nieuwe ontdekkingen en inzichten in de toekomst zijn zeker mogelijk en zelfs waarschijnlijk. Er is echter uitdrukkelijk niet getracht een (complete) catalogus samen te stellen van de legeszegels. Het aantal verschillende gemeentelijke legeszegels wordt geschat op enkele tienduizenden. Het is dan ook een bijna onmogelijke opgave om een complete catalogus samen te stellen van dit stukje Nederlandse fiscale filatelie.

Getracht is zo veel mogelijk aspecten die betrekking hebben op deze legeszegels te behandelen. De auteur heeft zich bewust beperkt tot de voor het hoofdonderwerp (de gemeentelijke legeszegels) relevant geachte gegevens. Er zou bijvoorbeeld over de geschiedenis en de ontwikkeling van de gemeentelijke legesverordeningen en de daarbij behorende tarieven een apart boekwerk geschreven kunnen worden. Naast de gemeentelijke legeszegels van Nederland wordt in het boek enige aandacht geschonken aan de voorlopers van deze fiscale zegels.

(Voorbeeldpagina)
(Voorbeeldpagina)

Bij de gemeentelijke legeszegels moet men bedenken dat iedere gemeente zijn eigen zegels liet drukken. Vergelijk dit eens met postzegels waarbij er vaak maar één drukkerij is per land. Verder moet men bedenken dat, in tegenstelling tot de postzegels, deze zegels niet te koop waren voor het publiek. Men verkreeg deze zegels op een document nadat men een bepaalde aanvraag had gedaan.

Voor veel lezers van het boek zal dit mogelijk een eerste kennismaking zijn met de gemeentelijke legeszegels. Men zal wellicht verbaasd zijn over diverse beschreven aspecten en over de diversiteit en hoeveelheid aan gemeentelijke legeszegels.

(Voorbeeldpagina)
(Voorbeeldpagina)
Achterzijde boek

BESTELLEN

Het boek kan direct bij de auteur, leo Knarren, worden besteld voor 35 EUR + porto (is op dit ogenblik 5 EUR). Dit kan door een mail te sturen naar leiknarren@gmail.com.

Tagged
Leo Knarren
Verzamelaar van de gemeentelijke belastingzegels van Nederland. email: leiknarren@gmail.com. Ik verzamel alle Nederlandse gemeentelijke belastingzegels, merken en penningen.

Geef een reactie