Het gebruik van de N.V.V.A. legeszegels

Overige zegels

Naar aanleiding van een vraag van Oscar van der Vliet, als schrijver van het genoemde artikel, om meer informatie over het gebruik van deze zegels door Nederlandse Vereniging van Automobiel Assuradeuren (NVVA).

In 1967 is de Nederlandse Vereniging van Automobiel Assuradeuren onder de vlag van het Verbond van Verzekeraars opgezet, met als doel de administratieve taken van de (toen nog) gemeente- en rijkspolitie te verminderen en de politierapporten en processen-verbaal zo snel mogelijk bij de belanghebbenden te krijgen. Hieruit is de huidige Stichting Processen Verbaal voortgekomen en bestaat in 2007 dus 40 jaar.

De Stichting Processen Verbaal is nu een zelfstandige stichting met als doel het registreren van politierapporten en processen-verbaal van (uitsluitend) aanrijdingen en aanvaringen. Zij ontvangt die van alle politiekorpsen in Nederland, die over het algemeen binnen een termijn van 3 maanden de processen verbaal insturen naar de Stichting Processen Verbaal. Belanghebbenden kunnen dan een afschrift van bovengenoemde documenten tegen betaling bij de Stichting Processen Verbaal aanvragen. Jaarlijks registreert de Stichting PV ongeveer 340.000 documenten. De bewaartermijn van de ontvangen afschriften van rapporten en processen-verbaal (conform richtlijnen van het ministerie van justitie en registratiekamer) is tot uiterlijk anderhalf jaar na datum ontvangst, waarna vernietiging plaatsvindt.

De Stichting Processen Verbaal registreert aanrijdingen op basis van specifieke gegevens uit het politierapport of proces-verbaal. Dit zijn:

  • De datum waarop de het ongeval plaatsvond
  • De naam van de gemeente waarin het ongeval plaatsvond
  • De kentekens van de betrokken voertuigen, het verzekeringsplaatnummer van de betrokken bromfiets of de volledige naam inclusief voorletters van de bij de aanrijding betrokken voetganger, fietser, bestuurder van een voertuig zonder kenteken of eigenaar van een ander object. Ook eventuele tram- of treinnummers worden geregistreerd. Bij een gehuwde vrouw, de eigen naam.

Bij aanvaringen worden extra kenmerken geregistreerd, zoals de naam van de betrokken vaartuigen en de lokatie.

De zegels zijn destijds ingevoerd om geen contanten via de post te hoeven versturen en op een eenvoudige wijze administratiekosten te heffen. Ze konden vooraf betaald worden of aan het loket tegen contante betaling worden afgehaald. Bij het opvragen van een politierapport of procesverbaal werd op de aanvraagkaart de verschuldigde legeszegel geplakt.

In 1998 zijn de zegels afgeschaft en zijn inwisselbaar geweest tegen contanten tot eind 1999. Hiervoor in de plaats kwam een “rekening courant systeem” (storten van een bedrag vooraf), dat inmiddels ook al weer is afgeschaft. Tegenwoordig gewoon vooraf per giro of bank te betalen. Indien achteraf blijkt dat er door de politie geen politierapport/proces-verbaal is opgemaakt werd géén restitutie verleend van het geplakte (gestorte) bedrag.

Ze zijn er in verschillende waarden geweest. De exacte bedragen die betaald moesten worden en de tariefwijzigingen over de jaren heen zijn niet bekend, maar de zegels zijn er in ieder geval in de waarden van 2,50 gulden, 3,00 gulden, 6 gulden, 7 gulden, 8,50 gulden en 10 gulden. Daarnaast vanwege het verhogen van tarieven ook “upgradezegels” van 1,00 gulden en 1,50 gulden. In diverse kleuren: paars, pastel/lichtgroen, pastel/lichtgeel, lichtblauw, lichtgroen en oranje. Ze werden door medewerkers van de NVVA handmatig met een stempel ongeldig gemaakt als ze als betaalmiddel gebruikt waren. Wie de ontwerper(s) is geweest is niet meer bekend.

De zegels zijn voor zover bekend door het Verbond van Verzekeraars zelf gedrukt (die hadden destijds een eigen drukkerij), maar zeker is dat niet. Ook de gedrukte oplagen zijn niet bekend.

Een compleet vel van een zegeltype uit de jaren ’90.
Tagged
Theo J.F. Schalke
Ik verzamel Nederlandse fiscaalzegels, spoorwegzegels en aanverwante zegels. Zoals rijn- en binnenvaart bevrachtingzegels en kampeerzegels van de Nederlandse kampeercentrale.

Geef een reactie